Privaatsus-
tingimused

Sissejuhatus

OÜ Berlin-Chemie Menarini Estonia (edaspidi ettevõte) võtab kasutaja privaatsuspoliitikat väga tõsiselt ja austab seda parimal võimalikul viisil. Kui külastate veebisaiti www.flavamed.ee (edaspidi veebisait) või taotlete veebisaidil saadaolevaid teenuseid, võib ettevõte teie isikuandmeid töödelda. See privaatsuspoliitika kirjeldab ettevõtte tegevust teie isikuandmete töötlemisel oma veebisaidi kaudu ja ettevõtte kohustusi selle suhtes.

Kui Eesti isikuandmete kaitse seadus seisuga 15. veebruar 2007 (privaatsuse seadus) seda nõuab, küsitakse teie isikuandmete töötlemiseks eelnevalt nõusolekut.

Kui esitate kolmandate poolte isikuandmeid, peate eelnevalt tagama, et nende andmete avaldamine ettevõttele (ja sellele järgnev töötlemine kohaldatavas privaatsuse teadaandes märgitud eesmärkidel) vastab privaatsuse seadusele ning kohaldatavatele seadustele ja eeskirjadele: näiteks võite esitada komandate poolte isikuandmeid alles pärast nende eelnevat teavitamist ning nendelt vastava nõusoleku saamist.

Andmete kontrollija

Andmete kontrollija on OÜ Berlin-Chemie Menarini Estonia, Paldiski mnt. 29 , 10612 Tallinn, Eesti.

Töödeldavate andmete liik

Veebisaidi külastamine või sellega konsulteerimine ei hõlma tavaliselt teie isikuandmete kogumist ja töötlemist, välja arvatud allpool kirjeldatud navigeerimisandmed ning küpsised. Lisaks võite esitada isikuandmeid ettevõttele vabatahtlikult kas mõne veebisaidi funktsiooni kasutamisel või veebisaidil pakutavate teatud teenuste taotlemisel.

Navigeerimisandmed ja küpsised

Teie isikuandmete töötlemine veebisaidil on piiratud nn navigeerimisandmetega, mis on veebisaidile edastatud ja veebisaidi haldamiseks üles seatud arvutisüsteemide ning interneti sideprotokollide juhtimiseks vajalikud andmed. Nendeks on näiteks veebisaidi külastamiseks kasutatava arvuti IP-aadressid või domeeninimed ning muud veebisaidiga ühenduse loomiseks kasutatava operatsioonisüsteemiga seotud parameetrid. Ettevõte kogub neid ja teisi andmeid (nt veebisaidi külastuste arv ja sellel veedetud aeg) ainult statistika eesmärgil ning anonüümselt, et jälgida veebisaidi tööd ja täiustada selle tõhusust. Neid andmeid ei koguta eesmärgiga siduda neid veebisaidi kasutajate muu teabega ega teie isiku tuvastamiseks, kuid nende andmete iseloomu tõttu võib teave võimaldada teie isiku tuvastamist töötlemise ja kolmandate poolte valduses olevate teiste andmetega seostamise kaudu. Seepärast muudetakse navigeerimisandmed pärast töötlemist kohe tuvastamisvõimetuks ja neid saab kasutada ainult ettevõte vastutuste väljaselgitamiseks seoses arvutikuritegudega, mis on sooritatud veebisaidi vastu või veebisaidi kaudu. Olenemata sellest säilitatakse ülalkirjeldatud navigeerimisandmeid ainult piiratud aja jooksul kehtivate eeskirjade järgi.

Veebisait kasutab küpsiseid. Veebisaidi kasutamisega nõustute selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud küpsistega.

Küpsised on väiksed failid, mis salvestatakse arvuti kõvakettale. Veebisait kasutab nn seansiküpsiseid ja püsiküpsiseid.

Seansiküpsised on ajutised andmestringid, mida kasutatakse veebisaidi kasutamise lihtsustamiseks, internetiturbe eesmärkidel ja süsteemi administreerimiseks. Veebisaidil kasutatavad küpsised ei sisalda kasutajate andmeid; need küpsised salvestatakse ajutises režiimis ja kustutatakse kohe pärast veebibrauseri sulgemist.

Püsiküpsistel võib olla muutuv kestus (ühest tunnist kuni ühe aastani). Ettevõte kasutab seda tüüpi küpsiseid ainult kasutaja valitud keele salvestamiseks ja statistiliste andmete edastamiseks Google Analyticsi süsteemile, mis võimaldab ettevõttel analüüsida veebisaidi juurdepääse/külastusi statistilisel eesmärgil. Küpsiseid kasutatakse ainult statistilisel eesmärgil ja nendest saadud andmeid kogutakse kogumina. Küpsiste paari (püsi- ja seansiküpsis, mis kustutatakse, kui kasutaja sulgeb veebibrauseri) kasutamisel salvestab Google Analytics ka veebisaidi külastuse alguse ja lõpu ajatempli.

Veebisaidil kasutatavad küpsised ei kogu andmeid veebisaidi kasutajate kohta; sellegipoolest on teil võimalik küpsiste kasutamine keelata, muutes oma veebibrauseri seadeid.

Enamiku veebibrauserite tööriistaribal olev menüü „Abi” näitab, kuidas vältida küpsiste, veebimajakate ja muude jälitustehnoloogiate vastuvõtmist ning hankida veebibrauserilt teavet nende tehnoloogiate olemasolu ja keelamise kohta.

Küpsiste keelamine võib piirata veebisaidi kasutamisvõimalust ja takistada teil veebisaidi funktsioonide ning pakutavate teenuste kasutamist täies mahus.

Ettevõte ei kasuta ega kontrolli küpsiseid, veebimajakaid ja muid jälitustehnoloogiaid, mida kasutatakse kolmandate poolte veebisaitidel ja millele võite selle veebisaidi kaudu juurde pääseda; ettevõte ei kasuta ega kontrolli sisu või dokumente, mis avaldatakse nimetatud veebisaitidel või mis saadakse nende kaudu; ettevõte ei kasuta ega kontrolli teie isikuandmete töötlemisviisi, mille osas loobub ettevõte sõnaselgelt igasugusest vastutusest. Teie isikuandmete töötlemise puhul kehtivate tingimuste teadasaamiseks peate lugema selle veebisaidi kaudu külastatavate kolmandate poolte veebisaitide privaatsuspoliitikaid. See privaatsuspoliitika kehtib ainult üleval määratletud veebisaidi kohta.

Isikuandmete säilitamine ja talletamine

Isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse arvutisüsteemide abil, mis kuuluvad ettevõttele ning mida haldab ettevõte või tehnilisi teenuseid pakkuvad kolmandad pooled; lisateavet vaadake allpool jaotisest „Juurdepääs andmetele”. Andmeid töötlevad ainult kõrge kvalifikatsiooniga isikud, sealhulgas isikud, kes on määratud tegema erakorralisi hooldustöid.

Andmetöötluse eesmärgid ja viisid

Ettevõte võib töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: teie side haldamine (sh ravimiohutuse järelevalvega seotud infost teavitamine), teie teabepäringute haldamine jne.

Teie isikuandmeid töödeldakse nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt privaatsuse seaduse ning andmeturbe ja konfidentsiaalsuse profiilide kohaselt, kooskõlas õiglase ja seadusliku andmetöötluse põhimõtetega.

Andmeid säilitatakse ainult nende kogumise eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul.

Isikuandmete turvalisus ja kvaliteet

Ettevõte vastutab teie isikuandmete kaitsmise ning privaatsuse seaduse ja muude kohaldatavate eeskirjade turvasätete täitmise eest, et vältida andmekadu, andmete ebaseaduslikku või keelatud kasutamist ning volitamata juurdepääsu nimetatud andmetele.

Ettevõte on rakendanud vajalikud tehnilised meetmed, nagu mitu täiustatud turbetehnoloogiat ja -protseduuri andmete kaitsmiseks nende muutmise, kaotsimineku ning volitamata juurdepääsu eest: teie isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad piiratud juurdepääsuga kontrollitud ruumides. Lisaks on ettevõtte kasutatavad teabesüsteemid ja arvutiprogrammid seadistatud eesmärgiga minimeerida isiku- ja/või tuvastusandmete kasutamist. Andmeid töödeldakse ainult vajalikul määral ja nende kogumise eesmärgi täitmiseks. Saate aidata ettevõttel värskendada teie isikuandmeid ja/või tagada nende õigsus, edastades meile teavet teie aadressi, kvalifikatsioonide, kontaktandmete jms kohta.

Juurdepääs andmetele

Teie isikuandmed on juurdepääsetavad ainult ettevõttes andmetöötluse eest vastutavatele isikutele. Seoses oma tööülesannetega võib nendel isikutel olla vajalik teie päringute haldamiseks nende andmete töötlemine. Andmeid võidakse avaldada ettevõtte teistele töötajatele ja Menarini Groupi teistele ettevõtetele, sealhulgas A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, samadel ülalmainitud eesmärkidel ja/või administratiivsetel eesmärkidel.

Ilma ülemise lõigu sätteid piiramata ei edastata teie isikuandmeid kolmandatele pooltele, olgu need füüsilised või juriidilised isikud, ja neid ei levitata ühelgi muul viisil või kujul.

Isikuandmete esitamine

Tärniga (*) märgitud kohtades vajab ettevõte teie andmeid veebisaidi kaudu saadud päringute (nt teabe- ja/või materjali päring) töötlemiseks või seoses päringutega teiega ühendust võtmiseks. Andmete esitamisest keeldumisel ei saa ettevõte pakkuda teile taotletud teenuseid. Muude ilma tärnita andmete esitamine on valikuline: keeldumine ei avalda mingit tegelikku mõju.

Teie õigused

Võite igal ajal kasutada oma privaatsuse seadusest tulenevaid õigusi, sealhulgas õigust saada kinnitust teie isikuandmete olemasolu kohta ettevõttes, õigust kontrollida oma andmete sisu, allikat ning täpsust ja/või nõuda oma andmete värskendamist, kustutamist ja/või tuvastusvõimetuks muutmist, kui neid töödeldakse ebaseaduslikult, ning õigust peatada nende andmete töötlemine mis tahes seaduslikul põhjusel.

Võite pöörduda igal ajal andmete kontrollija poole telefoni (Tel.: +372 667 5001) või posti teel (aadressil OÜ Berlin-Chemie Menarini Estonia, Paldiski mnt 29, 10612 Tallinn, Eesti), et saada teavet teie andmete töötlemise kohta ettevõtte poolt, kasutada oma privaatsuse seadusest tulenevaid õigusi ning saada värskendatud loendi subjektidest, kellel on juurdepääs teie andmetele.

Flavamed (ambroksool) on müügil ainult apteegis:

osta netiapteegist